ATB-tocht Cranendonck 2023

zondag 17 december 2023

*

 (NTFU & VWB)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Deelname aan de “TWC De Zwoegers ATB-tocht” is op eigen risico. Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige gebruikers van de route.
Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht om op verzoek de bij de inschrijving verkregen polsband te tonen.
Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
Deelnemers respecteren overige gebruikers van de route en buurtbewoners langs de route.
Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de organisatie opvolgen.
Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de verkeersregelaars en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn (zie privacy-statement).
De organisatie van deze ATB-tocht behoudt zich het recht voor om deelnemers aan deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van andere gebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten voor deelname aan alle toertochten die de organisatie in de komende jaren organiseert.