Algemene voorwaarden

Welkom op www.fietssport.nl (Fietssport). Fietssport.nl is een handelsnaam van de Nederlandse Toer Fiets Unie (‘NTFU’). Deze website is eigendom van de NTFU. Als je gebruik maakt van deze website en/of een account afsluit op Fietssport zijn daarop deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.    Fietssport

Bezoekers van Fietssport kunnen kennis nemen van de op de openbare website gepubliceerde informatie, een abonnement nemen op de gratis digitale Fietssport nieuwsbrief, zich inschrijven voor toertochten en andere wielerevenementen of een dagverzekering afsluiten.   
 
Op Fietssport kun je ook een account aanmaken. Daarmee krijg je toegang tot meer diensten. Er zijn twee typen accounts: het gratis Fietssport Basic account en het betaalde Fietssport PLUS account. In deze voorwaarden staan de verschillen tussen beide typen accounts beschreven. Een handig overzicht daarvan vind je hier

Als je al lid bent van een bij de NTFU aangesloten vereniging of individueel lid bent van de NTFU, heb je al de rechten van het Fietssport PLUS account. Je kunt het account kosteloos activeren door bij de registratie op Fietssport je NTFU-lidnummer in te voeren. Je gegevens worden dan direct gekoppeld. 

2.    Fietssport BASIC Account (gratis)

Met een Fietssport Basic account beschik je over de voordelen die Fietssport haar bezoekers biedt. Zo kun je op Fietssport routes bekijken en bewaren en je gemakkelijk inschrijven voor toertochten.  

3.    Fietssport PLUS account (betaald)

Door het afsluiten van het Fietssport PLUS account word je lid van de NTFU. Met een Fietssport PLUS account beschik je over de voordelen van het Basic account, maar profiteer je van nog veel meer diensten:

(i)   het onbeperkt downloaden van routes op Fietssport; 
(ii)  korting bij deelname aan meer dan 2500 toertochten; 
(iii)  snel van start met Scan & Go;
(iv)  4x per jaar Fietssport magazine;
(v)   unieke fietsschadeverzekering;
(vi)  unieke voordelen en kortingen via partners;
(vii) mogelijkheid tot het afsluiten van aanvullende diensten.

4.    Lidmaatschap van de NTFU

Op het lidmaatschap van de NTFU - en dus op het Fietssport PLUS account - zijn de bepalingen zoals opgenomen in haar statuten en huishoudelijk reglement van toepassing. In deze documenten is geregeld op welke wijze de NTFU wordt bestuurd en beslissingen neemt. Je vindt deze documenten hier. Alle leden van de NTFU worden vertegenwoordigd door 29 uit hun midden gekozen afgevaardigden. Tijdens de jaarlijkse Unieraad stemmen alle afgevaardigden over het te voeren beleid van de NTFU. Voor meer informatie over de Unieraad, de statuten, het huishoudelijk reglement en de vergaderstukken van NTFU kun je contact opnemen met het NTFU Uniebureau via info@ntfu.nl.

Looptijd lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NTFU kent een looptijd per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Als je gedurende het kalenderjaar lid wordt eindigt je lidmaatschap in dat kalenderjaar per 1 januari van het volgende jaar. De contributie wordt niet naar rato berekend. Aan het einde van het jaar wordt het Lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij je opzegt voor 1 december. Als je een Fietsport PLUS account hebt aangemaakt is de looptijd daarvan gelijk aan het lidmaatschap van de NTFU.

Lidmaatschapskosten
De contributie van de NTFU wordt jaarlijks vastgesteld door de Unieraad en voor december bekend gemaakt op Fietssport. Lid worden kan op ieder moment in het jaar. De contributie wordt echter niet naar rato berekend. Aan het gebruik van het Fietssport PLUS account zijn geen extra kosten verbonden dan de contributiekosten. 

Betaalwijze
Indien je een Fietssport PLUS account aanmaakt kun je via iDEAL betalen en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om het overeengekomen lidmaatschapsgeld en de eventueel door jou gekozen aanvullende diensten en producten tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven. 

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NTFU wordt ieder jaar automatisch verlengd en dat geldt ook voor het Fietssport PLUS account. Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen kun je de opzegging via de pagina ‘Mijn gegevens’ op Fietssport.nl doorgeven of een e-mail ovv ‘opzegging’ en je lidnummer sturen naar info@fietssport.nl. De opzegging moet voor 1 december bij de NTFU binnen zijn. Je blijft lid tot het einde van het kalenderjaar. Het restant van het betaalde lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald.

Als je  het lidmaatschap van NTFU beëindigt wordt het Fietssport PLUS account automatisch omgezet in een Fietssport BASIC account. Het fietssport BASIC account kun je zelf te allen tijde opheffen.

Opzeggen account
Je kunt besluiten dat je wel lid wilt blijven van de NTFU, maar geen account meer wilt op Fietssport. Op de pagina ‘Mijn gegevens’ kun je dit aangeven onder het kopje ‘gegevens verwijderen’. Als je geen account meer aanhoudt op Fietssport maar het lidmaatschap van de NTFU wel aanhoudt, gaan alle door jou verzamelde gegevens over routes, toertochten e.d. verloren. Jouw persoonsgegevens blijven aanwezig in de NTFU-ledenadministratie. Jouw deelnamegeschiedenis aan toertochten en wielerevenementen waarvoor je je met gebruikmaking van je NTFU-lidmaatschapsnummer hebt aangemeld worden door de NTFU bewaard tot het einde van je lidmaatschap.

Wijzigen of opzeggen extra producten of diensten
Heb je extra producten zoals een aanvullende- of reisverzekering afgenomen? Dan kun je die producten en diensten zelf wijzigen of opzeggen via de pagina 'Mijn producten' op Fietssport.nl. Wijzigingen of opzeggingen worden per 1 januari van het volgende jaar verwerkt, niet gedurende het lopende kalenderjaar. Wil je jouw producten of diensten wijzigen? Geef dit voor 1 december door. 

Verenigingslid
Als je lid bent van een wielervereniging die is aangesloten bij de NTFU word je door jouw vereniging aangemeld bij de NTFU. Het lidmaatschap van de NTFU wordt beëindigd als jouw vereniging aangeeft dat je geen lid meer bent. Ook deze opzegging geldt steeds met ingang van het volgende kalenderjaar. 

5.    Opschortingsrecht

De NTFU kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap, waaronder begrepen het Fietssport PLUS Account, geheel of gedeeltelijk opschorten wanneer:

  • je in gebreke bent met de tijdige betaling van het de contributie of andere door jou aan de NTFU verschuldigde bedragen;  
  • je op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de diensten van de NTFU;
  • je de aan het lidmaatschap verbonden en op het gebruik van deze website toepasselijke voorwaarden niet correct naleeft.  

6.    Aansprakelijkheid

De NTFU is niet verantwoordelijk voor de diensten en activiteiten die derden aanbieden op Fietssport of door derden gepubliceerde routes en beschikbaar gestelde bestanden.
 
De toertochten en wielerevenementen die worden vermeld op Fietssport worden niet door de NTFU georganiseerd tenzij dat expliciet wordt vermeld. De NTFU is nooit aansprakelijk voor schade die je oploopt door de inschrijving of deelname aan een toertocht of wielerevenement. De organisatie van de toertocht of het evenement bepaalt de voorwaarden die op de inschrijving en deelname van toepassing zijn. Deze worden ten tijde van de inschrijving aan jou kenbaar gemaakt en door in te schrijven ga je daarmee akkoord. Mocht, om wat voor reden dan ook, een toertocht of evenement waarvoor je je hebt ingeschreven niet doorgaan, dan is de NTFU niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van het inschrijfgeld.

De NTFU is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet correct functioneren van Fietssport. Als de functionaliteit van de website uitvalt of hapert doen wij er alles aan dit zo snel mogelijk te verhelpen. 

7.    Het beoordelen van toertochten en routes op Fietssport

Op Fietssport kunnen zowel Fietssport BASIC accounthouders als Fietssport PLUS accounthouders een review plaatsen bij toertochten en routes. Door een review te plaatsen bied je ons en andere gebruikers van Fietssport een indruk van jouw persoonlijke ervaring en mening bij de betreffende route of toertocht. 

Gedragsregels reviews
Behandel anderen met respect. Schelden, grof taalgebruik, discriminerende of beledigende opmerkingen zijn niet toegestaan. Reclame maken voor commerciële producten, evenementen of diensten is niet toegestaan. Plaats in de review geen persoonlijke gegevens. 
Vrijwilligers van verenigingen of medewerkers van organisaties mogen geen review plaatsen over een evenement of route die door de eigen vereniging of organisatie is geplaatst op Fietssport.

NTFU kan uitingen die niet voldoen aan deze voorwaarden of om andere redenen onrechtmatig zijn te allen tijde verwijderen. NTFU is niet verantwoordelijk voor de inhoud of eventuele gevolgen van door een gebruiker geplaatste  reviews. 

8.    Fietssport Magazine

De NTFU geeft vier keer per jaar Fietssport Magazine uit. Fietssport PLUS accounthouders ontvangen het blad kosteloos, als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet-leden kunnen zich abonneren op Fietssport Magazine.

Omvang van het abonnement
Een los abonnement kan alleen voor een jaar worden aangegaan. Een jaarabonnement bestaat uit vier edities van Fietssport Magazine.

Abonnementskosten
De tarieven van het abonnement worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op fietssport.nl. Abonnee worden kan op ieder moment in het jaar.

Betaalwijze
Indien je een los abonnement op Fietssport Magazine afsluit betaal je de eerste keer via iDEAL en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om het overeengekomen tarief tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen
Het abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je het abonnement wilt opzeggen kun je een mail ovv ‘opzeggen abonnement’ en je relatienummer sturen naar info@ntfu.nl. De opzegging moet tenminste een maand voor het einde van het abonnementsjaar bij ons binnen zijn.  

Buitenland
Fietssport PLUS accounthouders en abonnees met een adres buiten Nederland ontvangen niet automatisch het Fietssport Magazine. Voor hen wordt het magazine in digitale vorm beschikbaar gesteld via een speciale portal.

9.    Privacy

De NTFU gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid. Ons privacy beleid vindt je hier. Wij raden je aan om dit privacy beleid aandachtig door te nemen zodat je volledig op de hoogte bent van de persoonsgegevens die de NTFU verwerkt, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Door het afsluiten van een account op Fietssport ga je met de inhoud van het privacy beleid akkoord.

10.    Winacties

Voor Fietssport accounthouders worden zo nu en dan winacties georganiseerd. Op deze acties zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zullen tegelijk met de betreffende actie op de website    kenbaar worden gemaakt.

11.    Wijzigingen

De NTFU is bevoegd de  voorwaarden van haar lidmaatschap, het gebruik van Fietssport, het privacy beleid en de op deze website vermelde disclaimer te wijzigen. Indien er sprake is van wezenlijke veranderingen zal de NTFU Fietssport accounthouders daarvan op de hoogte brengen. Wijzigingen die verband houden met het lidmaatschap van de NTFU treden op zijn vroegst per 1 januari van het volgende kalenderjaar in werking en worden uiterlijk op 1 november kenbaar gemaakt. Overige wijzigingen kunnen eerder in werking treden. Indien je niet akkoord gaat met een voor jou nadelige wijziging kun je je lidmaatschap opzeggen op de in deze voorwaarden beschreven wijze. Indien je het account op Fietssport of de diensten van Fietssport, zoals de nieuwsbrief, blijft gebruiken, betekent dit dat je instemt met de aangepaste voorwaarden.

12.    Vragen of klachten?

Indien je vragen of klachten hebt kun je deze sturen naar info@fietssport.nl. Voor vragen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen we je naar de NTFU-regeling Rechten Betrokkenen

Maart 2022